Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"Dziecko w czterech porach roku"

Innowacja pedagogiczna metodyczno – programowa

Autor innowacji: Jolanta Sztukowska

Tytuł innowacji: „DZIECKO W CZTERECH PORACH ROKU”

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

Planowany termin realizacji innowacji: od 21.03.2016r. do 21.03.2017r.

OPIS INNOWACJI:

Innowacja DZIECKO W CZTERECH PORACH ROKU została opracowana zgodnie                  z obowiązującą podstawą programową. Obejmuje głównie treści przyrodnicze i społeczne. Jest to innowacja metodyczno – programowa, przeznaczona dla klas I-II edukacji wczesnoszkolnej. Jej realizacja przebiegać będzie od 21.03.2016r. do 21.03. 2017r. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w razie potrzeby również                  w godzinach pozalekcyjnych).Realizowane zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze, dotyczą najbliższego środowiska i otoczenia dziecka. Bliższe poznanie wybranych zjawisk przyrody, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, śpiew i ruch, wykonywanie doświadczeń sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Realizując tę innowację będę starała się stosować zasadę: słyszę, widzę, czuję – dotknę, poznam, zapamiętam.

Myślę, że w ten sposób zachęcę uczniów do dokonywania obserwacji otaczającego świata i do obcowania z przyrodą. Zorganizowanie ciekawych zajęć społeczno – przyrodniczych wzbogaci także ofertę edukacyjną szkoły. Program ten jest jednocześnie interesujący dla uczniów, ponieważ wypełnia potrzebę konkretnego powiązania nauki                     z rzeczywistością życia codziennego, daje możliwość pracy w zespołach, a także szansę samodzielnego wykonywania działań.

Dopuszcza się zmianę kolejności, czy tematyki podjętych działań ze względu na wyniki ewaluacji, potrzeby i propozycje uczniów i ich rodziców, czy też ze względu na pogodę. Podczas realizacji innowacji zakładam współpracę z rodzicami, weterynarzem, leśnikiem, rolnikiem, pielęgniarką.

Innowacja przyczyni się do wzrostu wiedzy przyrodniczej uczniów wykraczającej poza treści podstawy programowej, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w świecie przyrody, zrozumienia powiązań człowieka z przyrodą, wzbogacenia słownictwa, wyzwalania drzemiących w uczniach talentów. Zajęcia stworzą uczniom możliwość obserwowania, samodzielnego badania i trafnego wnioskowania. Odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów.

Cel główny innowacji:

Zainteresowanie dzieci otaczającą przyrodą.

Cele szczegółowe:

W zakresie wiadomości i umiejętności:

 • Rozszerzenie treści materiału programowego
 • Rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji                 o nim
 • Budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych)
 • Rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania
 • Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna
 • Wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń
 • Wdrażanie do twórczego myślenia
 • Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych

W zakresie postaw:

 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie
 • Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy
 • Spędzanie wolnego czasu według zasady „przyjemne z pożytecznym”
 • Rozwijanie postaw samodzielności i kreatywności
 • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku

METODY PRACY:

 • Podające: pogadanki, wyjaśnienia, objaśnienia, opis
 • Praktyczne: ćwiczenia, pokaz, obserwacja, doświadczenia
 • Badawcze
 • Poszukujące
 • Aktywizujące: burza mózgów, drama
 • Wycieczki i zajęcia terenowe
 • Zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy
 • Gry i zabawy dydaktyczne
 • Działalność plastyczno – techniczna wykonywanie albumów tematycznych, prac plastycznych, kalendarza pogody, zielnika
 • Zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości
 • Konkursy i zabawy

FORMY PRACY:

ü indywidualna

ü grupowa (jednolita, zróżnicowana)

ü zbiorowa

SPODZIEWANE EFEKTY:

- dla uczniów:

 • Wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą
 • Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji i prostych doświadczeń
 • Umiejętność współpracy w grupie
 • Rozwój twórczego myślenia i kreatywności
 • Satysfakcja z odniesionych sukcesów
 • Odpowiedzialność za pracę własną i grupy
 • Poznanie ciekawych, wartościowych ludzi
 • szansa dla WSZYSTKICH uczniów w klasie

- dla nauczyciela:

 • wzbogacenie warsztatu pracy,
 • satysfakcja i zadowolenie z pracy,
 • zwiększenie swojego doświadczenia zawodowego,
 • realizacja swoich pasji,

- dla szkoły:

 • uatrakcyjnienie zajęć
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków
 • podniesienie jakości pracy szkoły
 • nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami,

- dla rodziców:

 • radość z wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • możliwość aktywnej współpracy ze szkołą,
 • zadowolenie dzieci.

EWALUACJA:

Metody ewaluacji zajęć są różnorodne tak samo, jak różnorodne są sposoby ich prowadzenia. Istotną będzie obserwacja aktywności uczniów, ich udziału w zajęciach oraz podejmowane działania. Wykonywanie albumów, zielników, plakatów, prezentacji przyrodniczych i prac, współdziałanie w zespole. Ewaluacja będzie dokonywana po zakończeniu każdej pory roku (zaczynając od wiosny). W oparciu o zebrane wnioski dokonane zostaną korekty.

UWAGI:

W trakcie realizacji innowacji pedagogicznej dopuszcza się nanoszenie drobnych poprawek, pewnych modyfikacji i uzupełnień, gdyż nie sposób przewidzieć wszystkiego przed rozpoczęciem innowacji.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii