Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"Stawiam na kreatywność"

Innowacja pedagogiczna metodyczno – programowa

Autor innowacji: Jolanta Sztukowska

Tytuł innowacji: „STAWIAM NA KREATYWNOŚĆ”

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

Planowany termin realizacji innowacji: listopad 2017r. – maj 2018r.

 

Opis innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IIIa. Czas realizacji innowacji obejmuje:           listopad 2017r. – maj 2018r. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w miesiącu.

Niniejsza innowacja ma na celu: rozwijanie potencjału uczniów, ułatwianie im nauki, nawiązywanie relacji z innymi i skuteczne komunikowanie się. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do dalszego, wszechstronnego rozwoju osobowego  i społecznego.

Pojęcia kreatywności  i twórczości  posiadają dość szeroki zakres i wiele znaczeń, jednak dla większości specjalistów procesy te  pojmowane są jako szczególny przypadek ogólnego procesu rozwiązywania problemów. W każdym dziecku drzemie potencjał twórczy, który winien być  w miarę możliwości szybko zdiagnozowany oraz odpowiednio  stymulowany przez otaczające go środowisko. Szkoła jest odpowiednim miejscem do rozwijania                              i kształtowania kreatywnej osobowości dziecka od  najmłodszych lat. Rozwija jego osobowość zwiększając potencjał możliwości  poznawczych i wykonawczych. Dzieci są pełne inwencji, bardzo dociekliwe, spostrzegawcze i ciekawe świata. Współczesne życie wymaga od ludzi twórczej aktywności i kreatywnego działania,  dlatego  wykorzystując naturalną ciekawość  dzieci należy rozbudzać w nich kreatywność, zdolność do poszukiwania  nowych rozwiązań,             a także ekspresję twórczą.

         Innowacja „STAWIAM NA KREATYWNOŚĆ!” jest moją odpowiedzią na realizację jednego z najważniejszych zadań szkoły – kształtowanie kompetencji społecznych uczniów,    a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

            Główną przyczyną opracowania innowacji w klasie IIIa była potrzeba doskonalenia kompetencji niezbędnych w procesie poznawania i rozumienia otaczającej rzeczywistości. Są to: czytanie, twórcze myślenie, komunikowanie się, posługiwanie nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, umiejętność uczenia się i  pracy zespołowej.

 

Założenia ogólne

Poprzez rozwój kreatywności dzieci kształtują w sobie wiele umiejętności przydatnych     w dzisiejszym życiu takich jak: praca w grupie, krytyczne myślenie, działanie w warunkach ograniczonych zasobów, szanowanie zdania innych i podejmowanie decyzji.

Ideą wiodącą innowacji pedagogicznej jest pobudzanie tych obszarów mózgu dziecka, które są odpowiedzialne za kojarzenie ze sobą faktów oraz tworzenie nowych sposobów myślenia.

Przyjęte tutaj założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają nie tylko wszechstronnemu rozwojowi dziecka i budowaniu jego własnej wartości, ale także uwrażliwiają je i dają poczucie kompletnej swobody w wyrażaniu własnych emocji i własnego zdania, które w obecnych czasach jest niezmiernie istotne.

Innowacja ta ma na uwadze działanie nauczyciela prowadzące do wykreowania jednostki twórczej, która jest :

–    aktywna w procesie rozwiązywania różnych problemów edukacyjnych;

–    otwarta na innowacje, ciekawa świata i ludzi;

–         obdarzona spostrzegawczością, gotowa poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań 

             trudnych sytuacji;

–    obdarzona twórczą wyobraźnią;

–    nacechowana kreatywnością i oryginalnością w działaniu;

–    spontaniczna i otwarta na pomysły;

–    aktywna, odporna na krytykę oraz posiada poczucie własnej wartości.

 

Cele innowacji

Cele ogólne:

- wspomaganie dzieci w młodszym wieku szkolnym w ich rozwoju osobistym – poznawczym, emocjonalnym i społecznym;

- wspieranie w lepszym funkcjonowaniu w szkole, przyszłej pracy i w życiu osobistym, w szybko zmieniającej się rzeczywistości;

 

Cele szczegółowe:

 - kształtowanie kompetencji społecznych uczniów (kreatywność, innowacyjność,            

   przedsiębiorczość),

- zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego i społecznego (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, realizacja wspólnego projektu),

- kształtowanie u uczniów umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

- doskonalenie pracy w zespole, dzielenie się zadaniami,

 - rozbudzenie i zaspokojenie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów.

Metody i formy

METODY PRACY: 

 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy,
 • praktyczne,
 • asymilacji wiedzy.

 

FORMY PRACY:

ü indywidualna

ü grupowa (jednolita, zróżnicowana)

ü zbiorowa

         Innowacja kładzie nacisk na aktywne metody nauczania, które skłaniają uczniów do brania odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Nikt nie narzuca uczniowi jakie wnioski ma wyciągnąć z zajęć. To od niego zależy ocena i wykorzystanie nowego doświadczenia, którego mu dostarczyliśmy podczas lekcji. Zadaniem nauczyciela zaś jest stworzenie optymalnej atmosfery sprzyjającej uczeniu się, opartej na akceptacji, tolerancji                i obopólnym zaufaniu. Aktywne metody nauczania sprzyjają również integracji klasy                 i budowaniu atmosfery zrozumienia, gdyż wiele technik opartych jest na pracy grupowej, co pomaga w zacieśnianiu kontaktów między dziećmi.

Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki III klasy, uzupełniają ją                   i poszerzają.

 

 1. 1.     Jak gimnastykować wyobraźnię?     
 2. 2.     Jak trenować myślenie?
 3. 3.     Jak wspólnie zapracować na sukces?
 4. 4.     Gdzie projektanci szukają inspiracji?
 5. 5.     Jak powstaje scenografia?

Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

 - rozmowy z rodzicami,

oraz

- dokona analizy karty samooceny, którą uczniowie wypełniają po każdych zajęciach.

           

            Szczegółowa analiza przeprowadzonych rozmów oraz kart samooceny pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu, z którym zapozna się dyrektor szkoły oraz rada pedagogiczna.

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

ü  Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż samodzielnie zdobywają wiedzę, nie jest im ona „podana na tacy” lecz muszą podejmować decyzję i szukać odpowiedzi  (to „uczenie się przez odkrywanie”).

ü  Są zaciekawieni tematem, czują się „jak odkrywcy - badacze”, co więcej planując          i podejmując decyzję, odczuwają satysfakcję co kształtuje pozytywną motywację do nauki.

ü  Wykazują większe zaangażowanie w proces nauczania i uczenia się, zwiększa się też prawdopodobieństwo głębszego przeżycia treści jak również lepszego                            i długotrwałego zapamiętania

ü  Nie tylko uczą się pracować w grupie i współpracować ze sobą, ale również integrują się i budują więzi.

ü  uczą się samodzielności i odpowiedzialni za powierzone funkcje, muszą jak najlepiej wykonać swoją część zadania, poszukać informacji w różnych źródłach, a następnie zaprezentować wyniki.

ü  Nabywają umiejętności pracy w grupie, które odgrywają tak istotną rolę w życiu społecznym  i zawodowym.

Nauczyciel zyskuje:

 • większą aktywność uczniów,
 • nowe doświadczenia,
 • większą efektywność kształcenia,
 • wzbogacenie warsztatu pracy,
 • możliwość samorealizacji,
 • lepszą współpracę z rodzicami

Dla szkoły:

 • uatrakcyjnienie zajęć,
 • indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój swoich wychowanków, 
 • nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami,
 • promocja szkoły w środowisku,

Dla rodziców:

 • radość z wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • możliwość aktywnej współpracy ze szkołą,
 • możliwość uczestniczenia dzieci w interesujących zajęciach,
 • zadowolenie dzieci.

Podsumowanie

            Niniejsza innowacja daje szansę na lepsze poznanie możliwości uczniów, gwarantuje szybsze i skuteczniejsze osiągnięcie celów nauczania i wychowania. Sprawia, że zajęcia są atrakcyjniejsze dla dzieci, sprzyjają samodzielności w myśleniu, kreatywności w działaniu, uczą odpowiedzialności i dają uczniom satysfakcję z pracy. Wspierają w ten sposób wszechstronny rozwój ucznia.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii