Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"Sobieradzik - wiem, potrafię, zrobię"

Innowacja pedagogiczna programowo – organizacyjno – metodyczna

Autor innowacji: Maria Szczepaniak, Jolanta Sztukowska, Teresa Torba

Tytuł innowacji: „SOBIERADZIK – wiem, potrafię, zrobię.”

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

Planowany termin realizacji innowacji: listopad 2014 – maj 2015 i kolejne lata

 

OPIS INNOWACJI:

                Innowacja „SOBIERADZIK – wiem, potrafię, zrobię” pozwala na promowanie uczenia się, rozwijanie kreatywności i zdolności uczniów poprzez udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności Szkolnych „Sobieradzik”. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mają możliwość zaprezentowania: swojej wiedzy, umiejętności, zdolności na forum szkoły, gminy, powiatu.

Adresatami konkursu są uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Konkurs przebiega w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Zadania konkursowe obejmują treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

W etapie gminnym 3 – osobowe drużyny rozwiązują testy, a etap powiatowy to zadania konkursowe w formie rozrywek umysłowych, dramy, zabaw ruchowych, muzycznych, sportowych i działań manualnych.

 

CELE INNOWACJI:

  • zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i utrwalania wiedzy,
  • motywowanie do zdobywania i wykorzystywania wiadomości z różnych źródeł,
  • rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności uczniów z różnych dziedzin nauki,
  • sprawdzenie własnej wiedzy,
  • utrwalanie prawidłowego reagowania na ewentualne niepowodzenia, ponoszenie porażek,
  • integrowanie uczniów z terenu powiatu,
  • wyrabianie odpowiedniej postawy podczas współzawodnictwa,

 

 

W wyniku innowacji należy oczekiwać, że uczniowie będą:

-       pogłębiali i właściwie wykorzystywali wiadomości z różnych dziedzin,

-       rozumieli i stosowali podczas rywalizacji zasady fair play

-       nawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie,

-       integrowali się z własną szkołą i środowiskiem,

-       reklamowali szkołę, miejscowość, gminę, powiat i samych siebie,

-       rozwijali sprawność fizyczną, muzykalność, inwencję twórczą,podejmowali wspólnie decyzje dotyczące zaplanowanych w zespole działań.

SPOSOBY EWALUACJI:

Ewaluacji dokonamy na podstawie:

-   wywiadu z uczniami,

- ankiety dla nauczycieli – opiekunów zespołów dotyczącej: atrakcyjności konkursu, atmosfery panującej w czasie konkursu, motywacji do zdobywania wiedzy, umiejętności współpracy w grupie, realizacji celów konkursu,

-   wpisu do kroniki szkolnej,

              - bezpośredniej obserwacji uczestników i ich opiekunów podczas zmagań konkursowych.

UWAGI:

Innowacja stwarza nauczycielom możliwość realizacji podstawy programowej w formie innej niż jednostka lekcyjna.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii