Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów

Szkoła Podstawowa w Mikstacie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Szkoły Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w  Mikstacie informuję ,iż

1.Administratorem  danych osobowych uczniów oraz ich rodziców prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie, znajdująca się na ulicy Grabowskiej 13, (63-510 Mikstat). tel.62 73-10-025,e.mail sp.mikstat@op.pl,  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,

2.Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego jest Halina Zadka  tel.62 73-10-043  e. mail: iodo@mikstat.pl

3.Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego ,dane osobowe nie będą udostępnione odbiorcom nieupoważnionym .

4.Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r,/Dz, U z 2017r  poz.2198/ ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia  2016r Dz.U.z.2017r poz.59/oraz rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola ,szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz. U z udostępniane Rok 2017 poz.1646/

5.Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6.Wizerunek i dane osobowe uczniów / imię i nazwisko/ mogą być umieszczone na stronie internetowej szkoły  na facebook w celu promocji działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą bezterminowo.

7.Wizerunek i dane osobowe wymienione powyżej przetwarzane są na podstawie dobrowolnej pisemnej zgody rodziców prawnych opiekunów ucznia, którzy posiadają prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ,prawo wniesienia sprzeciwu ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonani na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8.Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia ,w związku z jego funkcjonowaniem w szkole /np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego ,problemy emocjonalne ,psychologiczne –pedagogiczne przetwarzane są na wyraźną zgodę rodziców /prawnego opiekuna.

9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,którym jest Prezes urzędu ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii