Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKSTACIE

I Założenia organizacyjne

 1. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rozrywki i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 630 do 1615
 3. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły, w szczególności:
 • uczniowie dojeżdżający do szkoły z  Komorowa, Przedborowa, Lasu, Kotłowa, Pustkowia, Biskupic i Kaliszkowic Kaliskich,
 • uczniowie z Mikstatu,  którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziny,
 • uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia lub na basen,
 • uczniowie, którzy nie uczęszczają na  lekcję religii,
 • uczniowie skierowani z powodu nieobecności nauczyciela.
 1. Zwolnienie z zajęć uzyskuje uczeń po okazaniu pisemnej prośby rodziców i jej akceptacji przez wychowawcę.
 2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczego.

II  PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZNIÓW

 1. UCZNIOWIE W ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
 • przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po lekcjach i zgłaszania swojej obecności wychowawcy,
 • każdorazowego zgłaszania wychowawcy swojego wyjścia ze świetlicy,
 • wzorowego zachowania, które nie sprawia przykrości kolegom i wychowawcom,
 • brania czynnego udziału w zajęciach, grach, zabawach, które uczą, bawią  i wychowują,
 • włączania się do prac i imprez organizowanych przez wychowawców świetlicy,
 • szanowania urządzeń i wyposażenia świetlicy jako wspólnej własności,
 • dbania o zachowanie czystości własnej i pomieszczenia,
 • zachowania ciszy,
 • nie oddalania się od grupy podczas zajęć na boisku lub wycieczce,
 • zgłaszania wychowawcy niewłaściwego zachowania uczniów oraz złego samopoczucia własnego lub kolegów.

 

 1. UCZESTNICY ŚWIETLICY MAJĄ PRAWO DO:
 • korzystania z wyposażenia świetlicy,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, zdobywania nowych umiejętności,
 • zgłaszania nowych propozycji zabaw,
 • pomocy ze strony wychowawców podczas odrabiania zadań domowych,
 • szacunku ze strony kolegów i wychowawców,
 • otrzymywania pochwał i nagród.
 1. NAGRODY:

pochwała ustna, informacja do wychowawcy klasy, dyplom, nagroda rzeczowa, udział w wycieczce turystycznej lub integracyjnej , uczniowie z klas 4-8 mogą uzyskać dodatnie punkty zgodnie z obowiązującym w szkole systemem oceniania zachowania.

 1. KARY:

upomnienie ustne, ustne lub pisemne powiadomienie rodziców i wychowawców, uzyskanie ujemnych punktów z zachowania.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii