Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKSTACIE

I Założenia organizacyjne

 1. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rozrywki i rozwijania własnych zainteresowań.

 2. Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 630 do 1600

 3. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły, w szczególności:
  • uczniowie dojeżdżający do szkoły z  Komorowa, Przedborowa, Lasu, Kotłowa, Pustkowia, Biskupic i Kaliszkowic Kaliskich,

  • uczniowie z Mikstatu,  którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziny,

  • uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia lub na basen,

  • uczniowie, którzy nie uczęszczają na  lekcję religii,

  • uczniowie skierowani z powodu nieobecności nauczyciela.

 4. Zwolnienie z zajęć uzyskuje uczeń po okazaniu pisemnej prośby rodziców i jej akceptacji przez wychowawcę.

 5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczego.

  II ORGANIZACJA  ŻYWIENIA

   Organizacja dystrybucji mleka białego i czekoladowego

  Każdy uczeń na podstawie comiesięcznej deklaracji ma możliwość picia 1 kartonika mleka w środę, czwartek i piątek. Mleko białe jest bezpłatne a czekoladowe kosztuje 21 grosze za kartonik. Dystrybucja mleka trwa od października do maja.

Organizacja ciepłego napoju

Dla uczniów w szkole przygotowywana jest ciepła herbata. Miesięczna opłata za herbatę wynosi 5 zł. 

 Organizacja spożywania obiadu

 Każdy uczeń od 2.09.2016r. ma możliwość zjedzenia obiadu przygotowywanego i wydawanego w kuchni naszej szkoły, która znajduje się w budynku Publicznego Gimnazjum w Mikstacie.  Cena jednego obiadu wynosi 6 zł. Zgłoszenia przyjmuje kierownik świetlicy p. B. Zaremba.

III  PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZNIÓW

 1. UCZNIOWIE W ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
  • przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po lekcjach i zgłaszania swojej obecności wychowawcy,

  • każdorazowego zgłaszania wychowawcy swojego wyjścia ze świetlicy,

  • wzorowego zachowania, które nie sprawia przykrości kolegom i wychowawcom,

  • brania czynnego udziału w zajęciach, grach, zabawach, które uczą, bawią  i wychowują,

  • włączania się do prac i imprez organizowanych przez wychowawców świetlicy,

  • szanowania urządzeń i wyposażenia świetlicy jako wspólnej własności,

  • dbania o zachowanie czystości własnej i pomieszczenia,

  • zachowania ciszy,

  • nie oddalania się od grupy podczas zajęć na boisku lub wycieczce,

  • zgłaszania wychowawcy każdorazowego niewłaściwego zachowania uczniów oraz złego samopoczucia własnego lub kolegów.

 2. UCZESTNICY ŚWIETLICY MAJĄ PRAWO DO:
  • korzystania z wyposażenia świetlicy,

  • uczestniczenia we wszystkich zajęciach,

  • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, zdobywania nowych umiejętności,

  • zgłaszania nowych propozycji zabaw,

  • pomocy ze strony wychowawców podczas odrabiania zadań domowych,

  • szacunku ze strony kolegów i wychowawców,

  • otrzymywania pochwał i nagród.

 3. NAGRODY:

  pochwała ustna, pochwała na piśmie, informacja do wychowawcy klasy, dyplom, nagroda rzeczowa, udział w wycieczce turystycznej lub integracyjnej.

  Każdy uczeń przebywający w świetlicy może otrzymać nagrodę za dobre zachowanie, kulturę osobistą, pomoc kolegom lub wychowawcom, czynny udział w życiu świetlicy, przestrzeganie regulaminu,  itp.,

 4. KARY:

   upomnienie ustne, ustne lub pisemne powiadomienie rodziców i wychowawców

  Uczeń, którego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu własnemu lub innych może – po uprzednim zawiadomieniu rodziców – zostać skreślony z listy uczestników świetlicy.

Wtorek, 2018-09-18

Imieniny: Ireny, Irminy