Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKSTACIE I UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:

             a) uczniowie Szkoły Podstawowej w Mikstacie.

             b) uczniowie Publicznego Gimnazjum w  Mikstacie.

             c) pracownicy zatrudnieni w szkole

 1. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie, lub którym dożywianie refunduje MGOPS w Mikstacie.
 2. Ewidencję wszystkich osób korzystających ze stołówki prowadzi kierownik świetlicy.
 3. Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego.
 4. Stołówka wydaje posiłki na wynos. Obiad jest wydawany w godz. od 11.45 do 14.00
 5. Rodzice dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o refundację żywienia dziecka  z funduszy MGOPS w Mikstacie.
  1. Uczniowie spożywający obiad w stołówce podzieleni są na dwie grupy:

       1130 – 1145  uczniowie szkoły podstawowej klasy od 1 do 5

       1230 – 1245 uczniowie szkoły podstawowej klasy 6,7,8 oraz uczniowie gimnazjum

  

II ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Wysokość opłat za obiady w poszczególnych miesiącach ustala kierownik świetlicy.
 2. Kierownik świetlicy informuje rodziców na piśmie o wysokości opłat za dany miesiąc oraz o formie dokonania stosownej zapłaty (liczba dni żywieniowych x 6 zł.)
 3. Rodzic dokonuje zapłaty w BS Oleśnica o/ Mikstat na wskazane poniżej konto według wzoru:

Nazwa odbiorcy:               URZĄD MIASTA I GMINY 

Nr rachunku odbiorcy:      02 9584 1063 2009 0900 1557 0001 

Kwota                                 …………. 

Nazwa zleceniodawcy:     Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna 

Tytułem                             Nazwisko i Imię ucznia 

                                          OPŁATA ZA … OBIADÓW W M-CU ………..

 1. Koszt jednego obiadu został ustalony w wyniku przetargu i wynosi 6  zł 
 1. O rezygnacji z żywienia w następnym miesiącu należy powiadomić kierownika świetlicy najpóźniej z końcem bieżącego miesiąca.

 

III  ZWROTY ZA OBIADY

 1. Zwrot kosztów za niewykorzystane obiady może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej i wynika z choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zwrot nastąpi od następnego dnia po zgłoszeniu.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecność dziecka w ściśle określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy nalicza opłatę pomniejszoną o dzienną wysokość opłaty za każdy dzień planowanej nieobecności.
 5. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 6. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.
 7. Nieobecność grupy uczniów spowodowaną wyjazdem na wycieczkę kierownik wycieczki zgłasza u kierownika świetlicy co najmniej trzy dni przed planowanym wyjazdem. 

 

IV   ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające obiad.
 2. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 3. Uczniowie wchodzą na teren stołówki po odnotowaniu obecności na liście wydawanych posiłków  przez nauczyciela pełniącego dyżur w stołówce. Imienne listy uczniów  korzystających z obiadów przygotowuje kierownik świetlicy.
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Wszyscy korzystający z żywienia powinni dbać o ład i porządek  w stołówce.
 6. Podczas spożywania obiadu uczniowie zobowiązani są do:

- zachowania ciszy,

- spokojnego oczekiwania w kolejce po drugie danie,

- dbania o bezpieczeństwo własne i innych,

- udzielania pomocy uczniom młodszym.

 1. Uczniowie oraz rodzice mogą zgłaszać ewentualne uwagi u kierownika świetlicy oraz dyrekcji szkoły.

Czwartek, 2018-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza