Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin dowozów

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W GMINIE MIKSTAT.

1)      Organizatorem dowożenia uczniów do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum jest Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie.

2)      Organizator określa trasę przewozu oraz przystanki dla autobusów szkolnych.

3)      Rozkład jazdy autobusów, listy uczniów dowożonych oraz plan pracy nauczycieli - opiekunów ustala kierownik świetlicy a zatwierdza dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikstacie.

4)      Godziny przejazdów do i ze szkoły są dostosowane do czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

5)      Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

6)      Uczniowie wsiadają do autobusu (wysiadają)  tylko w ustalonych przez organizatora miejscach.

7)      Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przybyciu do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.

8)      Rodzice dzieci, które nie ukończyły 7 lat zobowiązani są do osobistego  przyprowadzania i odbierania ich z przystanku. W sytuacji, gdy rodzic nie przyjdzie po dziecko nauczyciel zobowiązany jest do zabrania dziecka z powrotem do szkoły i powiadomienia o zaistniałej sytuacji kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły.

9) Na każdym przystanku nauczyciel  wysiada z autobusu, pomaga dzieciom wsiąść i wysiąść z autobusu i każdorazowo przeprowadza je na druga stronę jezdni (jeśli są tacy uczniowie).

10) W przypadku awarii autobusu nauczyciel niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły i wspólnie z kierowcą podejmują decyzję o dalszych działaniach mających na celu w pierwszej kolejności zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

11) Nauczyciele współpracują z kierownikiem świetlicy i dyrektorami szkół w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa a także poprawy ich zachowania podczas dowożenia.

12) Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia nauczycieli   dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

13) Osoby inne (np. rodzice) mogą być przewożeni autobusem szkolnym tylko za zgodą nauczyciela pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

14) Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu zobowiązany jest do poinformowania o tym kierownika świetlicy lub nauczyciela.

15) Rodzic, który oprócz własnego, chce odebrać również inne dziecko powinien posiadać pisemną zgodę rodziców tegoż dziecka, którą przedkłada nauczycielowi.

16)W przypadkach opisanych w pkt. 14 i 15 odpowiedzialność za odbieranie dzieci przejmuje rodzic.

17) Wszyscy uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i szczegółowymi zasadami dowożenia uczniów do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mikstat.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii