Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedury wyboru samorządu uczniowskiego

PROCEDURY WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W MIKSTACIE

 

§1

 1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami ) oraz Statut Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie.

  §2

 1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.

 2. Przewodniczący Rad Klasowych z klas IV – VII oraz II – III (gimnazjum) stają się automatycznie członkami Rady SU.

 3. Spośród członków Rady SU w wyborach wybierani są:

 • przewodniczący,

 • zastępca przewodniczącego.

   

 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych (kl. IV – VII oraz II – III). Komisję Wyborczą powołuje się w składzie trzyosobowym.

 2. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie klas IV – VII oraz II – III.

 3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

  §4

 1. Sposoby przeprowadzania wyborów

  1.1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
  1.2. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
  1.3. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata znaczka „X”.
  1.4. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata
  1.5. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

  §5

 1. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników

  1.1. Obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
  1.2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.

                   1.3. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę

  głosów, a zastępcą przewodniczącego kolejny kandydat.
  1.4. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
  1.5. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
  1.6. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

  §6

 1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:


  1.1. Przygotowanie wyborów;
  1.2. Przeprowadzenie wyborów
  1.3. Sporządzenie protokołu;
  1.4. Ogłoszenie wyników wyborów

  §7

 1. Kalendarium wyborcze Rady SU powinno zawierać:

  1.1. Zebranie przewodniczących Rad Klasowych informuje uczniów o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów;
  1.2. Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie listy kandydatów  w gablocie samorządu;
  1.3. Powołanie Komisji Wyborczej;
  1.4. Kampania wyborcza kandydatów;
  1.5. Wybory, obliczenie głosów przez Komisję Wyborczą;
  1.6. Ogłoszenie wyników wyborów;
  1.7. Posiedzenie Rady SU.

  §8

 1. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii