Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SZKOLENGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W MIKSTACIE

Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.poz. 425 z  późniejszymi  zmianami) oraz Statut Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

CELE GŁÓWNE

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.

 2. Celem działania Samorządu  jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania, opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

 3. Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

 • powszechność współrządzenia,

 • demokratyczne reprezentowanie ogółu,

 • autonomia,

 • jawność funkcjonowania. 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
 2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
 3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.
 6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

 

I.  ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie.
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

 

II. UPRAWNIENIA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Szkolny może przedstawić wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów do których należą:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokojenia własnych zainteresowań,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły i w porozumieniu z jej Dyrektorem,

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego, którą tworzy Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządy Klas.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzy: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie oraz jego zastępca.
 1. Samorząd Klasy tworzy: Przewodniczący Samorządu Klasy, Zastępca Samorządu Klasy, Sekretarz.

   

IV. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,

 • wspólnie z opiekunem opracowuje roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,

 • pomaga w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

 • jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 • reprezentuje uczniów Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie,

 • kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

 • występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji,

 • przyjmuje wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego,

 • przedstawia opinie dokonywane w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego.

 1. Samorząd Klasowy:
 • reprezentuje klasę,

 • organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,

 • wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

 • organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

   

V. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
 3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu.
 4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
 5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 6. Pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.


VI. SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Dokumentacje Samorządu Uczniowskiego stanowi:
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie,

 • Plan Pracy Samorządu uczniowskiego, sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka