Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

 

 

ZARZĄDZENIE nr 7/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

zarządzam się co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania  podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie.

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie,

 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Mikstacie,

 3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

 4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie

 

§3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

  1.  Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 1. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej  przez wychowawcę klasy.

 2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach  uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

 3. Podręczniki są wypożyczane ( użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

 4. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

  1. Rodzice ucznia potwierdzają wypożyczenie podręcznika podpisując imienną listę, o której mowa w pkt. 3.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

1.Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3.Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. 

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 

 

§7

1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 

§8

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

  a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

  b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej

  c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

 

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły (w zakładce BIBLIOTEKA)

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Ilska

 

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii