Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Plan pracy świetlicy szkolnej

    Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej  w  Mikstacie

                               na rok szkolny 2016/2017

 

Cele ogólne

 

               Formy i środki realizacji

 

 

Termin

Odpowiedzialny

1.Przygotowanie

   dokumentacji umożliwiającej

   pracę świetlicy

  

-   opracowanie planu pracy świetlicy i  planu dowozów,

-   opracowanie siatki godzin wychowawców  świetlicy,

-   przygotowanie dokumentacji,

-  zapoznanie dzieci z regulaminami świetlicy i dowozów,

-  uruchomienie dyżurów  w stołówce,

-  wprowadzenie dożywiania (herbata, obiad, mleko);

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

k.

  

 

2.Zadania opiekuńcze

 

-          Otoczenie szczególną opieką dzieci sześcioletnie oraz uczniów z trudnościami szkolnymi

-      Stwarzanie atmosfery sprzyjającej ufnemu, bezpośredniemu zwracaniu się dziecka do nauczyciela. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów i trudności.

-          niesienie pomocy rodzinom z różnymi trudnościami, stała współpraca z MGOPS w Mikstacie.

-          rozmowy indywidualne z rodzicami

-          podnoszenie autorytetu rodziny. Wspieranie jej roli wychowawczej (respektowanie potrzeb, zapytań, uwag i postulatów).

-          pogadanki dotyczące zachowania bezpieczeństwa na drogach, w szkole, na przystankach podczas oczekiwania na autobus, przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, podczas gier i zabaw ruchowych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, postępowania w sytuacjach nietypowych itp.,

-          zabezpieczenie odpowiedniego dożywiania dzieci (dyżury nauczycieli podczas  śniadań i obiadów), umożliwienie spożywania drugiego śniadania i picia herbaty oraz obiadu

 

 

C

A

Ł

Y

R

O

K

 

 

 

 

k.

w.

    

3.Kształtowanie

   umiejętności współżycia i współdziałania

   w grupie oraz

   poprawnego

   zachowania

   i wzajemnej

   życzliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Troska o fizyczne

   i psychiczne

   zdrowie

   dziecka

 

 

-          poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków (szczególnie klas pierwszych),

-          zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami dowożenia.

-          organizowanie wycieczek integracyjnych

-          wdrażanie do używania form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia,

-          rozwijanie pomocy koleżeńskiej,

-          rozwijanie samorządności poprzez wybór dyżurnych,

-    wyrabianie trwałych nawyków (mycie rąk, sprzątanie po sobie),

-    wykonywanie prac użytkowo - porządkowych  w  świetlicy, dbanie o jej estetykę,

-          wdrażanie postaw poszanowania mienia społecznego,

-          zapoznanie z przepisami ruchu drogowego poprzez ćwiczenia praktyczne, prace plastyczne, gry edukacyjne,

-          wdrażanie do utrzymania higieny osobistej poprzez pogadanki, spotkania z pielęgniarką szkolną

-    zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierzyny    leśnej

Wdrażanie uczniów do troski o własne zdrowie:

-          rozmowy na temat higieny osobistej, miejsca pracy i wypoczynku,

-          kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zabawy i nauki,

-          popularyzowanie zasad zdrowego odżywiania się i higieny spożywania posiłków,

-          zachęcanie do korzystania ze zdrowego żywienia proponowanego w szkole (owoce, warzywa, mleko, herbata, obiad)poprzez pogadanki,  zajęcia dydaktyczne, filmy,

-          racjonalne odżywianie się w różnych porach roku,

-   higiena spożywania posiłków,

-          zapobieganie agresji i przemocy – wnikliwa  obserwacja dzieci i reagowanie  doraźne w sytuacjach konfliktowych,

-          umożliwienie picia mleka białego i czekoladowego

-          włączenie dzieci ze świetlicy do udziału w konkursach oraz  imprezach i uroczystościach wynikających z planu wychowawczego szkoły,

-          prowadzenie zajęć ruchowych w formie gier, zabaw - czynny wypoczynek,

-          kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zajęć w świetlicy,

-          organizowanie spacerów, wycieczek,

-          regularne wietrzenie pomieszczeń,

-          wyrabianie świadomej dyscypliny i współdziałania         w grupie rówieśniczej,

-          kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary we własne możliwości,

-    relaksacja przy muzyce,

IX

 

 

 

 

C

A

Ł

Y

R

O

K

 

 

 

 

 

 

 

 

C

A

Ł

Y

R

O

K

 

 

 

w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.

w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie

   zainteresowań,

   aktywności

   artystycznej.

   Kształtowanie

   wrażliwości

   estetycznej,

   ekspresji twórczej

   i wyobraźni

 

-          nauka piosenek, popisy solo, konkursy piosenek, mini playback show,

-          słuchanie muzyki, piosenek z kaset i płyt CD,

-          zajęcia czytelnicze (słuchanie bajek, korzystanie ze słowników i encyklopedii, współpraca z biblioteką szkolną i publiczną),

-          gry i zabawy dydaktyczne (zagadki, krzyżówki, quizy,  gry planszowe,

-          zajęcia plastyczno-techniczne - poznawanie różnych technik plastycznych (farby, kredki, tusz czarny, collage, origami, kirigami, wydzieranka, ilustrowanie bajek, legend),

-    zabawy plastyczne typu: domaluj, dorysuj...

-          ekspozycje prac plastycznych dzieci

-          organizowanie konkursów dla uczniów szkoły podstawowej w Mikstacie:

plastycznych:”Jesienne dekoracje”, ”Bożonarodzeniowe ozdoby”, ”Wielkanocne ozdoby”,

literackich: „Bukiet pełen życzeń”

-          organizowanie turnieju warcabowego,

-          dekorowanie świetlicy zgodnie z porami roku i  uroczystościami itp.

-          oglądanie programów TV i filmów video,

-          organizowanie gminnego konkursu czytelniczego  oraz konkursów plastycznych

 

 

C

A

Ł

Y

R

O

K

 

 

 

 

III

 

k.

w.

 

 

 

6.Kultywowanie tradycji rodzinnych i patriotycznych

 

 

-   andrzejkowe wróżby  w świetlicy

-   mikołajki

-   Boże Narodzenie - strojenie choinki , wykonywanie różnych ozdób, śpiewanie kolęd, konkurs plastyczny,

-   wielkanocne tradycje-konkurs plastyczny

-   naszym mamom – wykonanie laurek dla mam.

-   dzień dziecka –włączenie się do obchodów

    ogólnoszkolnych.

-   udział w apelu z okazji odzyskania

     niepodległości

-   szacunek dla symboli narodowych

-   kształtowanie odpowiedniej postawy w czasie

     hymnu narodowego

 

 

XI

XII

XII

 

IV

V

VI

 

 

 

XI

w..

 

7.Wspólpraca z  instytucjami:

 

-MGOPS,  MGOK,   Urzędem Miasta i Gminy Mikstat,  Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      w  Mikstacie.

 -Kołem Łowieckim „Sokół” w Antoninie

 -Miejską Biblioteką Publiczną w Mikstacie,Urzędem pocztowym,

 

 

cały rok

    

 

 

k.

 

k.- kierownik świetlicy                                             w. –wychowawcy

Piątek, 2017-09-22

Imieniny: Maury, Milany